Prečo vznikla táto stránka?

Detailné vysvetlenie financovania prezidentskej kampane v roku 2013/2014

Médiá nemajú priestor venovať sa podrobnostiam, prirodzene musia zjednodušovať veci. Mal som na tému dane niekoľko tlačových konferencií, bol som niekoľkokrát v televíznych diskusiách a poskytol som viacero rozhovorov, kde som sa k tejto téme vyjadroval.

Stále však mám pocit, že sú ľudia, ku ktorým sa moje slová, moje vysvetlenie nedostalo. Preto, že sa na tomto webe nemusím obmedzovať rozsahom, pokúsim sa znova všetko vysvetliť.

Andrej Kiska
Andrej Kiska

Celú kampaň v prezidentských voľbách v rokoch 2013, 2014 som si financoval z vlastných finančných prostriedkov, nemal som žiadneho sponzora. Všetky výdavky moja spoločnosť KTAG riadne zaúčtovala. Daňový úrad mal na účtovanie iný pohľad, čo firma akceptovala, účtovníctvo opravila - dane a DPH doplatila spolu so sankciou.

Dvaja policajní vyšetrovatelia žiadne trestnoprávne pochybenie nenašli. Na pokyn prokurátora dali prípad tretiemu vyšetrovateľovi, ktorý našiel to, čo jeho dvaja kolegovia nie, a obvinil konateľa mojej firmy.

Podobne to bolo za Mečiara, keď únos prezidentovho syna dali nakoniec „stredoslovákom“, lebo dovtedy policajní vyšetrovatelia postupovali inak, ako sa to vtedajším mocným páčilo.

PRVÁ KONTROLA POD DOHĽADOM SMERU

BEZ POCHYBNOSTÍ

Moju kampaň v roku 2014 kontrolovalo ministerstvo financií pod vedením nominanta Smeru a žiadne pochybenie nenašlo. Neexistuje teda žiadna pochybnosť o tom, koľko som minul na kampaň, kto ju financoval, neexistujú žiadne fiktívne faktúry, ani zatajené faktúry, ani predražené nákupy, ani podozrivo lacné nákupy tovarov alebo služieb, neexistuje žiadna igelitka s kešom.

Všetky potrebné dokumenty nájdete tu na stránke ministerstva financií . Ministerstvu financií som poslal aj toto čestné vyhlásenie, ktoré obsahuje informáciu, že za kampaň som zaplatil 1,4 milióna eur.

DOLEŽITÉ INFORMÁCIE

PRE POCHOPENIE CELÉHO PRÍBEHU

V roku 2011 som uzavrel ako súkromná osoba Andrej Kiska zmluvu s mojou spoločnosťou KTAG. Zmluva hovorí o tom, že firma bude propagovať moje meno. V tom čase som netušil, že budem kandidovať na prezidenta. Túto firmu vlastním s bratom 26 rokov. Kandidatúru som ohlásil v roku 2013. Druhým dôležitým momentom je zmluva o pôžičke, medzi mnou a mojou firmou. Firme som v rokoch 2013 a 2014 požičal 1,37 milióna eur za účelom propagácie môjho mena.

Ja ani firma sme pred prezidentskými voľbami nemali žiadnu pochybnosť o tom, že môžem prezidentskú kampaň financovať z vlastných peňazí, prostredníctvom svojej firmy a na základe zmluvy, ktorú sme uzavreli dávno pred voľbami. Pravidelne, prostredníctvom firmy JM Productions financuje všetky volebné kampane aj strana Smer, preto sme nevenovali žiadnu pozornosť tomu, že by som si mal kampaň platiť ako fyzická osoba.

Ak by som voľby prehral, zrejme by ste o financovaní mojej kampane nikdy nepočuli.

DETAILNE O DAŇOVÝCH KONTROLÁCH

Tu si môžete prečítať podrobne o tom, ako prebiehali daňové kontroly.

Moja firma vždy korektne spolupracovala s daňovým úradom a nesúhlasila s výsledkami daňových kontrol. Ako prezident som však nechcel ísť do sporu s daňovým úradom, nechcel som sa súdiť so štátom a preto som rozhodol, že hoci nesúhlasíme s výsledkom kontroly, dane a penále firma doplatila.

 • Daňový úrad vykonal od roku 2014 v spoločnosti KTAG s.r.o. celkovo 5 daňových kontrol, 1 miestne zisťovanie k DPH a 1 miestne zisťovanie k transakciám s Andrejom Kiskom.
 • Boli vykonané tieto kontroly: kontrola podaného daňového priznania DPH za obdobie 4/2014, kontrola podaných daňových priznaní DPH za obdobie DPH 1 – 3 /2014, kontrola podaných daňových priznaní DPH za obdobie 1 – 12 / 2013, kontrola podaného daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za rok 2014, kontrola podaného daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za rok 2013, miestne zisťovanie k nadmernému odpočtu DPH za obdobie 12/2015, miestne zisťovanie v 7/2018 k transakciám A. Kisku.
 • Prvá vykonaná kontrola bola v roku 2014. Bola to kontrola oprávnenosti nadmerného odpočtu DPH za obdobie apríl 2014. Nadmerný odpočet v sume 146 307,82 € vznikol hlavne z faktúr na propagáciu mena Andrej Kiska.
 • Daňový úrad sa rozhodol napriek zmluve medzi KTAG a Andrejom Kiskom neuznať náklady spojené s budovaním značky „Andrej Kiska“ financovaním prezidentskej kampane ako náklady KTAG a nadmerný odpočet za toto obdobie vo výške 146 tis EUR neuznal.
 • Koncom roka 2015 otvoril daňový úrad ďalšiu kontrolu a to na Daň z príjmov PO za rok 2014, ktorú ukončil v roku 2016 dorubením dane vo výške 27 tis. EUR. Aj v tomto prípade boli finančnou správou spochybnené a neuznané výdavky na budovanie značky „Andrej Kiska“.
 • Konateľ spoločnosti KTAG sa vzhľadom na politický rozmer vykonávaných daňových kontrol rozhodol pre konzervatívny prístup, daň doplatil a poveril nového ekonóma kontrolou účtovníctva a následne opravou daňových priznaní DPH aj dane z príjmov za roky 2013 a 2014.
 • Na základe tejto kontroly spoločnosť pripravila dodatočné daňové priznania k DPH za roky 2013 a 2014 a Dani z príjmov PO za rok 2013. V čase pred dokončením týchto opráv otvoril daňový úrad kontrolu na DPH za rok 2013 a 1 – 3/2014 a Daň z príjmov za rok 2013. Pripravené dodatočné daňové priznania podala spoločnosť v zákonnej lehote.
 • V prípade, ak by nešlo o politický podtext, konateľ spoločnosti by nesúhlasil s výkladom Daňového úradu o neoprávnenosti výdavkov, a s Daňovým úradom by sa súdil.
 • V nadväznosti na Zmluvu o exkluzivite KTAG, s.r.o. a uzatvorený súvisiaci „gentleman agreement“ medzi spoločnosťou a Ing. Andrejom Kiskom bola v júni 2018 uzatvorená Dohoda o podieľaní sa na ziskoch a stratách, podľa ktorej sa príjmy aj výdavky na propagáciu v období po skončení prezidentského mandátu rozdelia medzi Ing. Andreja Kisku a KTAG, s.r.o. v zmysle tejto dohody.
 • Celková výška pripočítateľných výdavkov súvisiacich s propagáciu obchodnej značky za roky 2013 a 2014 predstavovala spolu 1,457 tis. EUR.
 • Uvedené spoločnosť zohľadnila aj opravou účtovníctva minulých rokov a sumu 1,457 tis. EUR zaúčtovala v účtovnej závierke za rok 2017 na účet časového rozlíšenia 381 Náklady budúcich období. Uplatnenie nákladov v bežnom období plánuje na základe Dohody o podieľaní sa na ziskoch a stratách až v rokoch, kedy budú dosahované výnosy.
 • Dohoda o podieľaní sa na ziskoch a stratách preukazuje, že výdavky na propagáciu obchodnej značky predstavujú pre KTAG, s.r.o. v súlade s §19 ZDP výdavky na zabezpečenie príjmov spoločnosti.
 • Počas vykonaných daňových kontrol boli finančnej správe poskytnuté všetky požadované údaje, doklady, účtovné denníky.
 • Celkovo firma KTAG dobrovoľne prekontrolovala svoje mesačné výkazy a opravila k DPH 12 daň. priznaní za rok 2013, 11 daň. priznaní za rok 2014, a 5 daňových priznaní za roky 2013 - 2016 k dani z príjmu. Celkovo sme teda podali 28 dodatočných daňových priznaní. Na základe podaných dodatočných daňových priznaní bola spolu doplatená DPH vo výške 82 710,15 eur a daň z príjmu 122 962,79 eur. Spolu teda firma KTAG doplatila 205 672,94 eur.

Ak štátna správa dopustí, aby podnikateľské subjekty z kategórie tých spoľahlivejších boli pri prvom pochybení trestne stíhané napriek tomu, že so štátnou správou dobrovoľne spolupracovali, a nespôsobili žiadnu finančnú škodu, môže to mať devastujúci vplyv na štátny rozpočet, ako aj na chuť na Slovensku podnikať.

Renáta Blahovádaňová poradkyňa, BMB Partners

POLICAJNÉ VYŠETROVANIE SPOLOČNOSTI

Po skončení daňových kontrol začalo veľmi podrobné a detailné policajné vyšetrovanie. Prvý vyšetrovateľ nenašiel žiaden trestný skutok, druhá vyšetrovateľka rovnako. Prípad potom na žiadosť prokurátora pridelili tretiemu vyšetrovateľovi, ktorý mal iný názor a začal trestné stíhanie konateľa mojej spoločnosti. Ak si chcete prečítať, ako polícia obhajuje neustále zmeny vyšetrovateľov, kliknite sem .

Môj advokát podal proti trestnému stíhaniu sťažnosť ktorej prokurátor nevyhovel. Médiá preverili všetkých 112 zverejnených rozsudkov súdov, ktoré sa týkajú daňových podvodov. Ak si chcete prečítať celý článok, kliknite sem . Žiaden podnikateľ nebol nikdy obžalovaný a nikdy sa nepostavil pred súd za to, že firma účtovala v dobrej viere, hoci daňový úrad mal iný názor. To je dôkazom precedensu, politickej pomsty. Prípad dozoruje prokurátor Marek Švagerko a vyšetruje ho vyšetrovateľ NAKA Robert Hrušovský.

 • Finančná správa v roku 2014 oznámila výsledok daňovej kontroly na prešetrenie finančnej polícii, nakoľko tak postupuje pri všetkých neuznaných daňových odpočtoch väčších ako 266 € . Na základe toho začala Krajská kriminálna polícia Prešov v 1/2015 vyšetrovanie či nedošlo k spáchaniu trestného činu.
 • Boli vypočutí všetci dodávatelia KTAG v súvislosti s plnením Zmluvy, predvolebnou kampaňou a budovaním značky „Andrej Kiska“. Zároveň bol vypočutý konateľ spoločnosti ako aj jej zamestnanci.
 • Spoločnosť podala vyšetrovateľovi Mjr. Mižaninovi vysvetlenie a odovzdala všetky požadované doklady, ktoré boli spoločnosti v 6/2016 vrátené s tým, že nebol zistený žiaden nález.
 • V októbri roku 2017 Generálna prokurátora v zastúpení p. Javorského sa rozhodla obnoviť vyšetrovanie s tým, že zadala vyšetriť, či uzatvorením Zmluvy medzi KTAG a Andrejom Kiskom a daňovým plnením nedošlo k spáchaniu trestného činu a to predčasne dokonanom trestnom čine podaním nároku na odpočet DPH.
 • Krajský prokurátor p. Švagerko a vyšetrovateľka NAKA p. Kováčová začali nanovo vyšetrovanie KTAG. Opätovne boli vypočutí dodávatelia KTAG, opätovne boli vypočutí konateľ a pracovníci KTAG. Andrej Kiska ale vypočutý opätovne nebol. P. Kováčová podľa dostupných informácii taktiež nezistila naplnenie podstaty trestného činu.
 • Prokurátor Švagerko jej prípad odobral a poveril vyšetrovaním p. Hrušovského. Následne v novembri 2018 vydal prokurátor Švagerko príkaz na vydanie počítačových údajov týkajúcich sa účtovníctva spoločnosti KTAG za obdobie od 1.1.2013 – 05.11.2018. Spoločnosť vyšetrovateľovi NAKA Hrušovskému požadované údaje odovzdala.
 • Dňa 13.2.2019, deň potom ako Robert Fico oznámil, že sa vzdáva kandidatúry na post sudcu ústavného súdu, vyšetrovateľ NAKA Hrušovský vzniesol obvinenie voči p. Kučkovskému, konateľovi spoločnosti KTAG za zločin daňového podvodu.
 • Z návrhu obvinenia je zrejmé, že následne, ako skončí mandát prezidenta Andreja Kisku, bude obvinený aj on. Obom hrozí viacročné odňatie slobody. Obvinenie bolo podľa dostupných informácii políciou zadržiavané do vyjadrenia prezidenta Andreja Kisku, že nevymenuje Roberta Fica na ústavný súd.

Politické fakty

Dôkazy politickej pomsty

Robert Fico ma požiadal o stretnutie s vopred ohlásenou témou Ústavný súd. Nevidel som dôvod odmietnuť, s predsedami koaličných strán som sa na túto tému stretol opakovane. Odmietol som sa však stretnúť medzi štyrmi očami, bez ďalších svedkov. Na stretnutí sa zúčastnil predseda vlády Peter Pellegrini a môj hovorca. Keď som pozýval Roberta Fica na rokovania k Ústavnému súdu v septembri 2018, poslal za seba Martina Glváča.

Stretnutie sa uskutočnilo vo vládnom zariadení Kamzík v Starom Smokovci. Predseda strany Smer Robert Fico na stretnutí ani raz nespomenul, že by sa chystal kandidovať na post ústavného sudcu. Pýtal sa ma, či si myslím, že je v zmysle ústavy nevyhnutné zvoliť 18 kandidátov, aby som z nich mohol vybrať 9. Rozoberal rôzne scenáre možného vývoja v prípade, ak sa nepodarí zvoliť 18 kandidátov. Odpovedal som, že zvoliť 18 kandidátov v Národnej rade je v zmysle ústavy najčistejší scenár a kvalitných kandidátov je dosť. Zdôraznil som, že pri výbere sudcov Ústavného súdu sa budem riadiť dvoma kritériami: odbornosť a morálka. Predstavitelia Smeru ukončili diskusiu s tým, že o stretnutí budú informovať koaličných partnerov.

Zatelefonoval mi predseda strany Most-Híd Béla Bugár, že za ním bol Robert Fico a požiadal ho, aby mi odkázal, že buď ho dám za predsedu Ústavného súdu, alebo proti mne začne boj a predloží správu do parlamentu, namierenú proti mne. Povedal som Bélovi Bugárovi, že ma prekvapilo, že mi Robert Fico nemal odvahu osobne povedať, že chce ísť na Ústavný súd – a dokonca za predsedu. Zdôraznil som, že sa nenechám vydierať. Ešte v ten deň som informoval o telefonáte a vyhrážkach aj premiéra Petra Pellegriniho.

Robert Fico oznámil, že kandiduje na post ústavného sudcu. Hoci predtým na mňa pravidelne útočil a nazýval ma všetkým možným (úžerníkom, scientológom, daňovým a pozemkovým podvodníkom), od tohto dňa na mňa nepovedal verejne žiadne hanlivé slovo až do momentu, kým sa funkcie vzdal. Vyše mesiac.

Opäť sme sa stretli s Robertom Ficom na jeho žiadosť, v hoteli Bôrik v Bratislave v rovnakej zostave ako predtým. Robert Fico ma prvýkrát osobne požiadal, aby som ho menoval za ústavného sudcu a následne aj za predsedu Ústavného súdu. Zaznela ponuka na utlmenie útokov voči mne na všetkých frontoch a úrovniach, a zároveň slová, že ak ho za predsedu ústavného súdu nevymenujem, tak sa útoky obnovia. Povedal som, že si neviem predstaviť situáciu, ako by som mohol vyjsť v ústrety Robertovi Ficovi.

Opakovane som dostal otázku, či Roberta Fica vymenujem. Odpoveď bola – nie. Na moje prekvapenie Robert Fico neodstúpil z kandidatúry na post sudcu Ústavného súdu, hoci mi to avizoval v prípade môjho negatívneho postoja. Robert Fico predstúpil na vypočutie pred ústavnoprávny výbor Národnej rady.

Robert Fico oznámil, že nebude kandidovať za ústavného sudcu. Po mesačnej odmlke na mňa opätovne začal útočiť. Pokračoval v tom v každom ďalšom vystúpení.

Vyšetrovateľ NAKA vzniesol obvinenie voči konateľovi KTAG.

PREČO KAMPAŇ NA PREZIDENTA FINANCOVALA KTAG
Z MOJICH PEŇAZÍ, KTORÉ SOM JEJ POŽIČAL

 • KTAG pôsobí na slovenskom trhu 26 rokov.
 • Majiteľom firmy som bol vždy ja a môj brat.
 • Firma sa venuje množstvu činností, nemá žiadne dlhy voči štátu.
 • V roku 2011 podpísala spoločnosť zmluvu o exkluzivite so mnou ako s fyzickou osobou Andrejom Kiskom (kandidatúru na prezidenta som ohlásil v roku 2013).
 • V zmluve som postúpil práva na značku „Andrej Kiska“, to znamená, že všetky príjmy za predaj značky inkasuje firma KTAG. Firma sa zaviazala uhrádzať náklady na propagáciu značky „Andrej Kiska“.
 • V roku 2013 začala KTAG dosahovať z mojej prednáškovej činnosti a predaja mojej knihy príjmy, ktoré boli súčasťou zisku KTAG.
 • V roku 2013 som sa rozhodol kandidovať za prezidenta Slovenskej republiky. Výdavky na prezidentskú kampaň boli financované z mojich súkromných prostriedkov prostredníctvom pôžičky, ktorú som poskytol KTAG.
 • Moja spoločnosť sa v zmluvne zaviazala znášať výdavky na moju propagáciu, prezidentská kampaň bola jej súčasťou.
 • Počas výkonu funkcie prezidenta nemôžem v zmysle ústavy vykonávať aktívnu podnikateľskú činnosť a preto neinkasujem za svoje prednášky a publikovanie žiadne peniaze.
 • Po skončení funkcie budem pokračovať vo svojej činnosti tak, ako pred nástupom do funkcie prezidenta.
 • Moje prednášky už ponúkajú aj v zahraničí, napríklad tu.

Odpovede na otázky

Nikdy som sa téme dane nevyhýbal a vždy som odpovedal na všetky otázky. Poskytol som množstvo rozhovorov a dal množstvo odpovedí. Tejto téme sa venovali aj ďalší odborníci. Pozrite: